ГС Об’єднання
інноваційно-космічних кластерів

ДОКУМЕНТИ

Об’єднання інноваційно-космічних кластерів

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами членів (учасників)

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНО-КОСМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ»

Протокол № 1 від «20» січня 2022 р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ІННОВАЦІЙНО-КОСМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ»

(нова редакція)

м. Одеса – 2022

        1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНО- КОСМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ» (далі – Спілка) є громадським об’єднанням, яке об’єднує осіб на основі спільності інтересів своїх членів (учасників) для задоволення своїх законних прав і свобод, реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Спілка здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та цим Статутом, іншим законодавством України.

1.3 Діяльність Спілки поширюється на територію України.

1.4 Спілка діє на засадах, добровільності, самоврядування, законності, прозорості, відкритості та публічності.

1.5 Спілка є неприбутковою та набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку, форму спеціального одягу, інші атрибути та реквізити, зразки яких затверджуються Загальними зборами членів (учасників) Спілки.

1.6 Символіка Спілки реєструється у встановленому законодавством України порядку.

1.7 На працівників Спілки поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

1 8 Найменування Спілки українською мовою

(1) Повне: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНО-КОСМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ».

(2) Скорочене: ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНО-КОСМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ».

1.9 Найменування Спілки англійською мовою:

(1) Повне: ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF INNOVATIVE SPASE CLUSTERS

(2) Скорочене: AI SPACE CLUSTERS

          2. МЕТА (ЦІЛЬ) І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1 Основною метою (ціллю) діяльності Спілки є: об’єднання підприємницьких структур, які співпрацюють з науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади щодо підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та сприяння сталому розвитку регіонів.

2.2 Основними напрямками діяльності Спілки є:

(1) сталий розвиток економіки і громад України за рахунок впровадження: космічних технологій, інструментів ГІС і діджиталізації;

(2) агро-екологічний моніторинг і розробка прогнозів розвитку регіону з використанням інформації космічних систем;

(3) моніторинг суші, водних об’єктів і атмосфери розробка прогнозів розвитку регіонів з використанням інформації космічних систем;

(4) інформаційне забезпечення землеробства в регіоні;

(5) застосування високоточної навігації на базі СКНЗУ для задоволення потреб підприємств і організацій:

(6) розробка модельних поселень на принципах СМАРТ спеціалізацій і т.д.;

(7) отримання та закріплення студентами навичок виконання реальних проектів з використанням космічних та ГІС технологій;

(8) розвиток навчальної бази вищих навчальних закладів;

(9) підготовка кадрів для учасників проекту;

(10) створення умов для регіонального та міжрегіонального освітнього простору;

(11) адаптація і розробка методологічного базису виконання завдань в інтересах державних і комерційних споживачів конкретного регіону;

(12) об’єднання зусиль для реалізації спільних проектів – досягнення принципово нових можливостей реалізації проектів;

      3. ПРАВА СПІЛКИ

3.1 Для досягнення проголошених напрямів діяльності Спілка у встановленому чинним законодавством порядку має право:

(1) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

(2) залучати до виконання робіт, пов’язаних з виконанням статутних завдань Спілки, членів (учасників) спілки, інших кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;

(3) з метою обміну досвідом роботи, сприяти своїм членам в організації поїздок закордон та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні;

(4) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

(5) співпрацювати з іншими громадськими формуваннями, які за своєї діяльністю близькі до статутної діяльності Спілки;

(6) укладати договори про співпрацю з підприємствами, установами, організаціями та іншими об’єднаннями громадян;

(7) розповсюджувати інформацію і пропагандувати, свої ідеї, мету та завдання;

(8) сприяти організації курсів, семінарів, «круглих столів» тощо з питань діяльності. Спілки на безоплатній основі;

(9) брати участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів України;

(10) брати участь у розробці інформаційних програм і навчальних посібників з питань статутної діяльності Спілки;

(11) встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки;

(12) сприяти організації та брати участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах, наукових та практичних конференціях, семінарах;

(13) укладати угоди з міжнародними громадськими та благодійними організаціями;

(14) для виконання статутних завдань засновувати засоби масової інформації, Інтернет- видання;

(15) вносити пропозиції, що стосуються статутної діяльності Спілки, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

(16) здійснювати громадську експертизу актів законодавства;

(17) надавати висновки з питань статутної діяльності Спілки;

(18) отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей, мети та завдань;

(19) створювати юридичні особи (товариства, підприємства, громадські об’єднання, ін.) , необхідні для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Спілки, передбачених цим Статутом;

(20) видавати в установленому чинним законодавством порядку, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, відео носіях), яка пропагує принципи та ідеї, для відродження та реалізації яких створено Спілку, і які тісно пов’язані з її основною діяльністю;

(21) купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності), здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності відповідно до чинного законодавства, за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно з законодавством У країни та інших держав;

(22) збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутної діяльності Спілки;

(23) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, укладати у встановленому законом: порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній меті діяльності Спілки та міжнародним зобов’язанням України і засадам її зовнішньої та оборонної політики;

(24) отримувати, транспортувати власними або орендованими, транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України «Про гуманітарну допомогу»;

(25) мати свій автотранспорт для здійснення статутної діяльності Спілки та доставки гуманітарних вантажів;

3.2 Для реалізації мети та основних напрямів діяльності, визначених у даному Статуті. Спілка користується: правами та виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю згідно з законодавством України.

    4. ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) СПІЛКИ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1 Засновники є членами (учасниками) Спілки.

4.2 Члени (учасники) Спілки беруть участь в її діяльності на добровільній основі. Членство в інших організаціях не виключає членство у Спілці.

4.3 Членами (учасниками) Спілки можуть бути юридичні особи, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, та фізичні особи, які на момент вступу до Спілки досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними, які підтримують мету і завдання Спілки, визнають Статут Спілки та беруть участь в її роботі.

4.4 Кандидат у члени (учасники) Спілки, який відповідає умовам п.п. 4.3. подає письмову заяву на ім’я Правління.

4.5 Прийом до членів (учасників) Спілки юридичних осіб здійснюється на підставі заяви, яка підписана уповноваженою особою, яка має право представляти кандидата у члени Спілки відповідно до чинного законодавства. Представник юридичної особи приватного права бере участь в діяльності Спілки на підставі довіреності юридичної особи, оформленої відповідно до чинного законодавства.

4.6 Заява кандидата розглядається Правлінням, члени якого відповідно до повноважень, який приймають рішення згідно порядку, визначеного у Положенні про участь (членство) в Спілці.

4.7 Реєстрація членів Спілки ведеться у Книзі реєстрації членів (учасників).

4.8 Права члена (учасника) Спілки:

(1) обирати і бути обраними до керівних органів Спілки, брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою;

(2) брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Спілки;

(3) вільно критикувати будь-який орган Спілки, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Голови Спілки та вимагати розгляду скарг на. Загальних зборах;

(4) звертатися до органів Спілки із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з її діяльністю, та отримувати відповіді;

(5) оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки;

(6) звертатися до органів Спілки за допомогою у захисті своїх орав та законних інтересів;

(7) брати участь у господарській діяльності Спілки, надавати методичну, технічну або фінансову допомогу на реалізацію проєктів Спілки у встановленому законом порядку;

(8) вносити членські внески у формі майнових і немайнових прав зокрема, але не виключно прав інтелектуальної власності, унікальних наборів даних, а такожтрудових ресурсів тощо.

4.9 Учасники (члени) Спілки зобов’язані:

(1) дотримуватись Статуту Спілки та внутрішніх положень;

(2) виконувати рішення керівних органів Спілки;

(3) своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмін і в термін, що встановлюються Наглядовою радою Спілки;

(4) сприяти здійсненню завдань Спілки;

(5) брати участь у заходах, що проводяться Спілкою.

4.10 Кожний член Спілки має право у будь-який час вийти зі Спілки (припинити членство). Припинення членства у Спілці відбувається на підставі письмової заяви члена (учасника) Спілки, поданої Голові Спілки. Членство припиняється з дня подання такої заяви, разом з цим одночасно припиняється перебування члена (учасника) на будь-яких виборних посадах у Спілці (членство в Наглядовій раді, ін.).

4.11 Майно та кошти, передані членом за час членства у Спілці як вступні, членські, цільові та добровільні внески до Спілки, у випадку виходу члена (учасника) не повертаються.

4.12 Член Спілки, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень про те, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Спілки, або в інших випадках, може бути виключений з членів Спілки за рішенням Загальних зборів членів (учасників) на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом.

4.13 При вирішенні, питання про виключення члена (учасника) зі Спілки останній участі у голосуванні не бере.

4.14 Членство також припиняється у разі смерті фізичної особи – члена (учасника) Спілки або припинення юридичної особи – члена (учасника) Спілки.

      5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ СПІЛКИ

5.1 Органами управління та контролю Спілки є:

(1) Загальні збори членів (учасників);

(2) Правління;

(3) Наглядова рада.

         6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

6.1 Загальні збори членів (учасників) є вищим органом Спілки, які мають право приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів управління Спілки.

6.2 При вирішенні питань на Загальних зборах кожен із членів має один голос. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів (учасників) Спілки.

6.3 Чергові Загальні збори членів (учасників) скликаються Головою Спілки один раз на рік.

6.4 Загальні Збори членів (учасників) розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Наглядовою Радою, а також членами (учасниками) Спілки.

6.5 Позачергові Загальні збори членів скликаються Головою Спілки, або Наглядовою Радою при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Спілки, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством: України.

6.6 Не менш як одна десята частина членів (учасників) Спілки мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів (у часників) Спілки про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени (учасники) мають право самі скликати Загальні збори.

6.7 Про скликання. Загальних зборів Голова Спілки та\або орган, який є ініціатором скликання Загальних зборів, повідомляє членів Спілки не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а на позачергові Загальні збори – не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення. Письмове (факсимільне та/або електронне та/або смс-повідомлення) повідомлення про скликання Загальних зборів направляється членам Спілки на адресу, вказану в Книзі реєстрації членів. Повідомлення повинно містити Інформацію про порядок денний Загальних зборів, дату, місце, час та форму їх проведення.

6.8 Засідання Загальних зборів можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (учасників) так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій.

6.9 За рішенням Голови Спілки та/або органу, який є ініціатором скликання Загальних зборів. Загальні збори членів (учасників) – можуть бути проведені – шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам (учасникам) Спілки, які повинні протягом п’яти календарних, днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання повідомлення від останнього члена (учасника) Спілки всі члени (учасники) повинні буди в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення.

6.10 Будь-яке засідання Загальних зборів оформлюється протоколам. У протоколі обов’язково вказується форма проведення Загальних зборів. Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

6.11 До виключної компетенції Загальних Зборів членів (учасників) належить:

(1) Визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження планів та звітів про їх виконання;

(2) Внесення і затвердження змій: та доповнень до Статуту Спілки;

(3) Затвердження зразків емблеми, логотипу, символіки та інших зразків реквізитів Спілки (в разі наявності);

(4) Прийняття рішення про реорганізацію чи припинення діяльності Спілки;

(5) Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

(6) Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Правління;

(7) Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Правління та членів Наглядової Ради Спілки;

(8) Затвердження річного звіту Спілки;

(9) Прийняття рішення про виключення члена (учасника), відповідно до п.п. 4.7.3 цього Статуту;

(10) Прийняття рішення про відчуження майна Спілки на суму, що становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків майна Спілки;

(11) Прийняття рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Спілки.

6.12 Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж дві третини учасників (членів), які беруть участь в Загальних зборах. З питань, передбачених п. 6.10.2 (внесення змін до статуту), п. 6.10.4 (прийняття рішення про припинення та реорганізацію), п. 6.10.10 (прийняття рішення про відчуження майна), рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж три четвертих членів (учасників) Спілки, які беруть участь в Загальних зборах.

6.13 Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для: виконання всіх інших органів управління, контролю та учасників (членів) Спілки.

6.14 Головує на засіданнях Загальних Зборів членів (учасників) особа з числа членів (учасників), обрана Загальними зборами. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

             7. ПРАВЛІННЯ

7.1 Правління здійснює поточне керівництво, оперативне управління справами, майном та коштами Спілки в межах встановлених даним Статутом, рішеннями загальних зборів членів (учасників), рішеннями Наглядової ради в межах своєї компетенції і повноважень, забезпечує виконання їх рішень.

7.2 Персональний склад Правління призначається та звільняється Загальними зборами членів (учасників), є підзвітним Загальним зборам, Наглядовій раді.

7.3 Правління Спілки складається з Голови Спілки та Виконавчого директора Спілки, які спільно іменуються членами Правління. Голова Спілки очолює Правління Спілки.

7.4 Члени Правління спільно, а у разі необхідності окремо і незалежно один від одного наділені повноваженнями та здійснюють:

(1) представництво інтересів Спілки без довіреності під час проведення закупівлі послуг, з усіма правами, що надані учаснику закупівлі, відповідно до законодавства України про закупівлі, чинного на день такого представництва, для здійснення такого роду повноважень, в тому числі: брати участь у відкритих торгах; брати участь у переговорній процедурі закупівлі, укладати (підписувати) договір про закупівлю, подавати заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати Замовнику тендерну пропозицію, бути присутнім на процедурі розкриття тендерних пропозицій, вести конкурентний діалог, подавати роз’яснення щодо змісту тендерної пропозиції, а також вчиняти інші дії, передбачені законодавством України для такого роду повноважень, та які, на думку представника, будуть доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені Спілки;

(2) підписання листів та заяв від імені Спілки;

(3) укладання та підписання згідно з вимогами чинного законодавства договорів та інших правочинів, в тому числі тих, що погоджені Правлінням, Наглядовою радою або Загальними зборами з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом;

(4) розгляд заяв кандидата у члени Спілки та прийняття рішення за результатами такого розгляду;

(5) видання та підписання довіреностей;

(6) прийняття та звільнення з роботи працівників Спілки (крім осіб, прийняття та звільнення яких відповідно до рішень Загальних зборів, цього Статуту та чинного законодавства України віднесено до компетенції інших органів управління Спілки) та керівників дочірніх підприємств;

(7) приймання рішення щодо заохочення працівників Спілки та застосування дисциплінарних стягнень;

(8) відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження банківськими рахунками, з правом першого підпису на всіх банківських та фінансових документах;

(9) представництво інтересів Спілки в судових органах;

(10) підписання позовних заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів;

(11) представництво інтересів Спілки у правовідносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в т.ч. числі нерезидентами, державними органами та організаціями, громадськими організаціями тощо;

(12) інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Спілки згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Спілки.

7.5 Повноваження членів Правління діють до моменту прийняття Загальними зборами рішення про їх припинення.

7.6 Члени Правління провадять діяльність на громадських засадах, без отримання грошової , майнової або іншого роду винагороди та/або преференцій, вигод, які можуть бути розцінені як доходи від підприємницької діяльності та/або неправомірна вигода та/або подарунок у розумінні Закону України «Про запобігання корупції», іншого чинного антикорупційного законодавства.

7.7 У виняткових випадках, у разі, коли у відповідному рішенні Загальних зборів прямо встановлено критерій оплатності виконання повноважень окремим членом Правління або Правлінням у повному персональному складі, положення п. 7.5. Статуту не застосовуються.

7.8 Винагорода, помилково отримана (виплачена) члену Правління за відсутності відповідного рішення Загальних зборів щодо оплатності виконання ним повноважень, вважаються позикою, наданою Спілкою члену Правління та підлягають негайному поверненню Спілці з моменту викриття факту помилкового отримання (виплати) із застосуванням положень законодавства, що регулюють зобов’язання, які виникають з договору позики.

7.9 До компетенції Голови спілки належить вирішення питань, пов’язаних з загальною діяльністю Спілки, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Спілки, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради та з урахуванням розмежування повноважень між Головою Спілки та Виконавчим директором.

7.10 Голови Спілки наділений повноваженнями та здійснює:

(1) організацію і забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

(2) надання Наглядовій раді пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших документів, затвердження яких віднесено до виключної компетенції інших органів управління Спілки;

(3) видання розпоряджень, інших внутрішніх нормативних актів та документів Спілки;

(4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо покриття збитків;

(5) використання коштів резервного капіталу у порядку, визначеному Загальними зборами або Наглядовою радою;

(6) прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 500 (п’ятисот) тисяч гривень включно;

(7) уповноваження своїм рішенням на вчинення правочинів від імені Спілки, представлення інтересів Спілки, видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Спілки, обов’язкових для виконання всіма працівниками Спілки, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Спілки, вчинення інших дій від імені Спілки;

(8) затвердження організаційної структури Спілки;

(9) розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішень за наслідками їх розгляду;

(10) представництво інтересів Спілки без довіреності на Загальних зборах учасників/акціонерів, в яких Товариство володіє часткою в розмірі 10 % і більше статутного капіталу, з правом: звертатися за отриманням інформації та роз’яснень до посадових осіб цих товариств, голосувати з усіх питань порядку денного Загальних зборів, підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи та інші документи в рамках прийнятих рішень порядку денного Загальних зборів та виконувати всі необхідні дії, щодо представництва інтересів Спілки;

(11) представництво Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

(12) розподіл обов’язків між членами Правління, відповідно до функціональних обов’язків членів Правління;

(13) підписання затверджених положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Спілки, зміни та доповнення до них;

(14) підписання річного балансу Спілки;

(15) укладання від імені Спілки колективного договору;

(16) затвердження нормативних актів Спілки, що визначають відносини між підрозділами Спілки;

(17) приймання рішень щодо призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу щодо ліквідації філії та представництва, іншого відокремленого підрозділу Спілки;

(18) прийняття рішення про зміни видів економічної діяльності Спілки;

(19) вирішення інших питань діяльності Спілки відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесених до його компетенції внутрішніми документами Спілки та даним Статутом, прийняття з цих питань будь-яких інших рішень.

7.11 Голова Спілки може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів членів (учасників), у випадках:

(1) за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;

(2) при неодноразовому порушенні вимог Статуту Спілки;

(3) якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Спілці.

7.12 У разі, якщо Голова Спілки не приступив до виконання своїх обов’язків протягом більш як 2 місяці, його обов’язки тимчасово, до прийняття Загальними зборами відповідного рішення, виконує Виконавчий директор.

7.13 У разі, якщо Голова Спілки не приступив до виконання своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців скликаються позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Спілкою.

7.14 До компетенції Виконавчого директора належить вирішення питань, пов’язаних з поточною (оперативною) діяльністю Спілки, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Спілки, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради та з урахуванням розмежування повноважень між Головою Спілки та Виконавчим директором.

7.15 Виконавчий директор наділений повноваженнями та здійснює:

(1) керівництво поточною діяльністю Спілки;

(2) видання наказів, інших внутрішніх нормативних актів та документів Спілки з питань поточної діяльності;

(3) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Спілки, зокрема, але не виключно, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Спілки за погодженням Голови;

(4) затвердження цін та тарифів на послуги Спілки;

(5) забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою радою або Правлінням;

(6) затвердження кошторисів витрат, в межах затверджених Наглядовою радою бюджетів та планів фінансово-господарської діяльності, а також внесення змін до них;

(7) затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені та/або структурні підрозділи;

(8) затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників;

(9) прийняття рішень про пред’явлення претензій та позовів від імені Спілки;

(10) визначення умов оплати праці працівників Спілки (крім посадових осіб Спілки), затвердження штатного розпису Спілки, в тому числі філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Спілки, визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Спілки;

(11) прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 200 (двохсот) тисяч гривень включно;

(12) представлення інтересів Спілки, видання наказів та розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма працівниками Спілки, з поточних (операційних) питань діяльності Спілки, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради або Голови Спілки, вчинення інших дій від імені Спілки;

(13) вирішення питань поточного керівництва роботою дочірніх підприємств в межах вимог цього Статуту та статутів дочірніх підприємств;

(14) надання дозволу на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств договорів про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Спілки, в межах повноважень. Без попереднього письмового погодження таких договорів Правлінням директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі договори;

(15) організація документообігу, діловодства, ведення обліку та складання звітності в Спілці відповідно до чинного законодавства України;

(16) визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх використання та охорони;

(17) забезпечення діяльності Правління;

(18) вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

7.16 Виконавчий директор може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів членів (учасників), у випадках:

(1) за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;

(2) при неодноразовому порушенні вимог Статуту Спілки;

(3) якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Спілці.

7.17 У разі, якщо Виконавчий директор не приступив до виконання своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців скликаються позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Спілкою.

              8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1 Наглядова рада Спілки є органом, що здійснює захист прав членів (учасників) Спілки, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність Правління Спілки. Наглядова рада здійснює контроль за фінансовою діяльністю Спілки, відокремлених підрозділів, а також фінансовою діяльністю створених Спілкою юридичних осіб та правильним веденням бухгалтерської звітності.

8.2 Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та до 2 (двох) членів Наглядової ради. Склад Наглядової ради обирається Загальними зборами членів (учасників) безстроково. До складу Наглядової ради не може входити Голова Спілки. Наглядова рада у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам членів (учасників) Спілки.

8.3 Голова, Заступник голови і члени Наглядової ради провадять діяльність на громадських засадах, без отримання грошової , майнової або іншого роду винагороди та/або преференцій, вигод, які можуть бути розцінені як доходи від підприємницької діяльності та/або неправомірна вигода та/або подарунок у розумінні Закону України «Про запобігання корупції», іншого чинного антикорупційного законодавства.

8.4 У виняткових випадках, у разі, коли у відповідному рішенні Загальних зборів прямо встановлено критерій оплатності виконання повноважень окремим членом Наглядової ради або Наглядовою радою у повному персональному складі, положення п. 8.3. Статуту не застосовуються.

8.5 Винагорода, помилково отримані (виплачена) члену Правління за відсутності відповідного рішення Загальних зборів щодо оплатності виконання ним повноважень, вважаються позикою, наданою Спілкою члену Правління та підлягають негайному поверненню Спілці з моменту викриття факту помилкового отримання (виплати) із застосуванням положень законодавства, які регулюють зобов’язання договору позики.

8.6 Наглядова рада у відповідності до покладених на неї завдань:

(1) контролює діяльність Спілки;

(2) перевіряє річний баланс Спілки та інші фінансово-бухгалтерські документи;

(3) перевіряє фінансово-господарську діяльність Спілки за результатами фінансового року. За підсумками перевірки готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

(4) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

(5) звітує на чергових Загальних зборах членів (учасників) про свою роботу та про виявлені під час перевірки порушення;

(6) надає Загальним зборам членів (учасників) висновки про діяльність Спілки;

(7) аналізує виконання кошторису Спілки, у тому числі надходження та облік членських внесків;

(8) перевіряє порядок розгляду листів, заяв та скарг громадян;

(9) затверджує адміністративні функції Голови Спілки;

(10) готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення: та про включення пропозицій до порядку денного, готує матеріали з питань порядку денного, крім скликання членами (учасниками) позачергових Загальних зборів;

(11) за відсутності попереднього погодження, пост-фактум погоджує умови правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину. становить суму більше ніж 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Спілки, але в будь-якому випадку, якщо сума договору, ринкова вартість коштів, майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, дорівнює або перевищує 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень;

(12) затверджує внутрішні положення Спілки;

(13) встановлює розміри вступних та членських внесків Спілки та терміни їх оплати;

(14) вирішує інші питання діяльності Спілки відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до її компетенції внутрішніми документами Спілки та даним Статутом, приймає будь-які рішення, які не відносяться до компетенції інших органів управління Спілки.

8.7 Засідання Наглядової ради відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Заступника голови або члена Наглядової ради не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дня засідання. Засідання Наглядової ради правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів. У випадку парної кількості членів Наглядової ради, рішення приймаються простою більшістю голосів, а в разі рівного розподілу кількості голосів, голос Голови є вирішальним.

8.8 Засідання Наглядової ради можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій.

8.9 Рішення про форму проведення такою засідання Наглядової ради приймає ініціатор скликання Наглядової ради та повідомляє членів Наглядової ради не пізніше як за 5 (п’ять) календарних днів до його проведення про обрану форму засідання.

8.10 За рішенням ініціатора засідання Наглядової ради Спілки, Наглядова рада може проводитись шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються членам Наглядової ради, які повинні протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Наглядової ради, або членом Наглядової ради, що ініціював її засідання, про прийняте рішення.

8.11 Будь-яке засідання Наглядової ради оформлюється протоколом. Якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

8.12 Діяльність Наглядової ради може регулюватися Положенням про неї, яке затверджується Загальними зборами членів (учасників).

8.13 Наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність Правління, Голови Правління, Виконавчого директора, інших посадових осіб Спілки, керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, за виключенням випадків, коли діяльність зазначених осіб може привести має підтверджені документально ознаки протиправності та загрожую інтересам Спілки та/або наносить Спілці майнову або немайнову шкоду. Додатково, втручання у діяльність означених осіб допустиме у разі перевищення ними повноважень, встановлених у Статуті, рішеннях Загальних зборів або Наглядової ради Спілки.

8.14 Голова Наглядової ради планує, керує та здійснює контроль за її роботою, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.15 Голова Наглядової ради одноосібно попередньо (до їх укладення) погоджує умови правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить суму більше ніж 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Спілки та/або якщо сума договору, ринкова вартість коштів, майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, дорівнює або перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

8.16 За результатами розгляду питань, зазначених в п. 8.1.5 пункті Голова Наглядової рада надає дозвіл Правлінню на укладення відповідного правочину, що оформлюється у вигляді листа-погодження правочину.

8.17 Заступник голови Наглядової ради організує та забезпечує поточну діяльність Наглядової ради, є відповідальним за правильність документального оформлення рішень Наглядової ради.

8.18 Заступник голови Наглядової ради одноосібно попередньо (до їх укладення) погоджує умови правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить суму більше ніж 5 (п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Спілки та/або якщо сума договору, ринкова вартість коштів, майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, дорівнює або перевищує 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень.

8.19 За результатами розгляду питань, зазначених в п. 8.1.8 Заступник голови Наглядової ради надає дозвіл Правлінню на укладення відповідного правочину, що оформлюється у вигляді листа-погодження правочину.

              9.  ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ. ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

9.1 Рішення, дії, бездіяльність, керівних органів Спілки можуть бути оскаржені членом (учасником) Спілки. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів (крім Голови Спілки) можуть бути оскаржені Головою Спілки. Такі скарги розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Голова Спілки встановлює необхідний термін для їх розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати сорока п’яти днів.

9.2 За результатами розгляду таких скарг Голова Спілки може:

(1) прийняти рішення з питань, порушених у скарзі, відповідно до своєї компетенції (повноважень);

(2) прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів членів (учасників) для вирішення порушених у скарзі питань по суті компетентним органом;

(3) прийняти рішення про направлення скарги до Наглядової ради для перевірки діяльності Спілки в межах повноважень Наглядової ради;

(4) прийняти рішення про відмову у задоволені скарги через відсутність вмотивованих підстав.

9.3 Рішення, дії та бездіяльність Голови Спілки можуть бути винесені на розгляд Загальних зборів членів (учасників). Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

9.4 У разі незгоди із рішенням член Спілки вирішує питання у судовому порядку.

          10  ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ

10.1 Спілка може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів.

10.2 Відокремлені підрозділи Спілки у своїй діяльності керуються Статутом Спілки.

10.3 Керівники відокремлених підрозділів Спілки призначаються Загальними зборами терміном, на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Спілки.

10.4 Відокремлені підрозділи представляють Спілку у межах території, на яку поширюються їх повноваження та реалізують статутні мету та завдання Спілки у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень.

10.5 Керівник відокремленого підрозділу має право;

(1) приймати рішення про використання назви та символіки Спілки для реалізації завдань Спілки;

(2) звертатися до керівних органів Спілки щодо отримання допомоги у реалізації завдань Спілки;

(3) бути присутнім на засіданні Наглядової ради (без права голосу);

(4) звертатися із клопотаннями до керівних органів Спілки;

10.6 Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний;

(1) дотримуватися вимог Статуту Спілки;

(2) виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Спілки рішення керівних органів Спілки;

(3) не допускати дій. спрямованих на порушення честі, гідності членів Спілки;

10.7 Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів.

10.8 Про закриття відокремленого підрозділу Спілки повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.9 Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Наглядової ради до прийняття, рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

        11. МАЙНО ТА КОШТИ СПІЛКИ

11.1 Спілка може мати у власності майно, кошти, цінні папери необхідні для здійснення її статутної діяльності .

11.2 Внески членів (учасників) Спілки можуть здійснюватися у грошовій формі, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Спілки та Загальними зборами членів (учасників) у гривнях. Спілка отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане йому як внесок.

11.3 Члени Спілки, можуть добровільно та з метою підтримки діяльності Спілки вносити додатково разові членські внески .

11.4 Спілка може мати, у власності або оперативному управлінні споруди, приміщення, житловий фонд, обладнання, інвентар, грошові кошти як в національній так і в іноземній валюті, земельні ділянки, транспорт, а також інше рухоме та нерухоме майно, що не заборонене законодавством України.

11.5 Власністю Спілки є:

(1) кошти та майно, які надійшли безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

(2) пасивні доходи;

(3) кошти або майно, які надійшли від проведення основної діяльності Спілки, з урахуванням положень Податкового кодексу України;

(4) дотації або субвенції, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

11.6 Збитки, завдані Спілці в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у встановленому законом порядку.

11.7 Спілка здійснює щодо належного її майна право володіння, користування та розпорядження в повному обсязі.

11.8 Доходи Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

11.9 Спілці забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед своїх засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

11.10 За своїми зобов’язаннями Спілка несе відповідальність у межах належного йому майна згідно з законодавством України.

11.11 Спілка не відповідає за зобов’язаннями засновників, членів (учасників) Спілки, які в свою чергу, не відповідають за зобов’язаннями Спілки, якщо інше не передбачено цим Статутом та крім випадків залучення учасників до господарської діяльності Спілки.

11.12 Кошти Спілки використовуються на:

(1) адміністративно-господарські потреби Спілки;

(2) фінансування заходів Спілки, які проводяться відповідно до статутної мети і напрямів діяльності Спілки;

(3) оренду та придбання необхідного майна:

(4) оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

(5) інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Спілки.

11.13 Спілка має власні рахунки у банках у національній та іноземній валютах.

11.14 З метою виконання поставлених у Статуті мети та напрямків діяльності Спілка може здійснювати необхідну підприємницьку діяльність через створення та/або участь у інших юридичних особах (товариствах, підприємствах, громадських об’єднаннях, ін.) в порядку, встановленому законодавством України,

11.15 Звіт про використання коштів та іншого майна Спілки оприлюднюється перед кожними черговими Загальними зборами членів (учасників) і ними: затверджується.

            12. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

12.1 Спілка відповідно до своїх статутних завдань має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України

12.2 Міжнародна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних проєктах, роботі міжнародних організацій, а також у інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

12.3 При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

12.4 Спілка:

(1) організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

(2) проводить спільно з іноземними організаціями дослідження відповідно до напрямів своєї діяльності, публікує їх результати;

(3) реалізовує інші спільні програми та проєкти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать законодавству України.

12.5 Спілка має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів, як представників організації для участі в освітніх та інших заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог законодавства України.

            13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

13.1 Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) або саморозпуску (ліквідації).

13.2 Реорганізація Спілки здійснюється шляхом приєднання до громадської спілки такого самого статусу.

13.3 У разі реорганізації Спілки її майна, активи та пасиви передаються правонаступнику (громадській спілці).

13.4 Саморозпуск Спілки здійснюється на підставі рішення Загальних зборів членів (учасників), якщо за нього проголосували три четвертих від присутніх членів (учасників) або рішення суду.

13.5 У разі припинення Спілки у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

13.6 Після припинення діяльності юридичної особи (саморозпуску), майно надане Спілці у користування: державними, громадськими об’єднаннями або громадянами, повертається його колишньому власникові.

13.7 Саморозпуск Спілки провадиться призначеною Загальними зборами членів (учасників) ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається судом.

13.8 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Спілки, виявляє її дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів для виплати боргів Спілки, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

13.9 Спілка втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

             14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

14.1 Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами членів (учасників), якщо за них проголосувало не менше ніж три четвертих членів (учасників) Спілки, які беруть участь в Загальних зборах.

14.2 Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають повідомленню уповноваженому органу з питань реєстрації згідно з чинним законодавством.

       15. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

15.1 Правління зобов’язане не рідше одного разу на рік звітувати перед членами (учасниками) Спілки з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань Спідки.

15.2 Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах членів (учасників) Спілки. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів (учасників) Спілки.

            16. ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА

16.1 Спілка здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, зареєстрована в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

16.2 Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

         17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1 Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються згідно з законодавством України.


Об’єднання інноваційно-космічних кластерів України

Translate »